Biogas opgradering

Opgradering af biogas i særklasse med amin

Hvad er biogas opgradering

Opgradering af biogas er rensning og forædling af biogas fra anaerob nedbrydning af organisk stof, hvorved gassens store indhold af kuldioxid, svovlbrinte og VOCér fjernes, resultatet er en ren metangas(biometan). Denne Biometan opfylder alle normer og krav til naturgas og kan ledes direkte ind i naturgasnettet eller alternativt komprimeres til miljøvenligt brændstof for transportsektoren.

Anvendelser

Hvor rå biogas har et stort vandindhold, er korrosiv, lugtende samt er forurenet med en masse andre gasser og har en varierende lav brændværdi. Opgraderet biogas er tør, ikke korrosiv og næsten lugtløs før tilsætning af sporelugt og har desuden en ensartet høj brændværdi. Denne kan derfor bruges alle steder hvor naturgas kan bruges, og kan transporteres fra den ene ende af landet til den anden samt lagres i årevis i naturgasnettet.

Samfunds- og miljøfordele ved biogas

Fordelene ved at omdanne egnede organiske affaldsstoffer til opgraderet biogas er både mange og store.

Ønsker vi den grønne omstilling, er opgraderet biogas den energi, der kan sikre erhvervslivet og forbrugerne, også når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Anvendes den i biler, kan den sikre opfyldelsen af EU’s krav om, at en procentdel af brændstoffet skal være grønt.

For landbruget betyder behandlingen af husdyraffald i et biogasanlæg ikke alene en økonomisk gevinst ved salg af gassen, men også, at gyllen efterfølgende er mere homogen. Samtidig er den lettere fordøjelig for planterne og lettere at udbringe, ligesom den efterlader en række stoffer i jorden, der kan opretholde muldlagets tykkelse.

For CO2-balancen er behandlingen af affaldet i et biogasanlæg en tordnende fordel.  I stedet for, at affaldets energi så at sige rådner op på jorden eller i gylletanke, gør omdannelsen til metan energien nyttig, hvorved en tilsvarende mængde fossil energi spares. Men her stopper det ikke, for uden biogasanlæg lagres gylle m.v. i mange måneder og udspredes derefter på jorden. Under den efterfølgende nedbrydning her dannes der udover CO2 også metan og lattergas m.v., der er langt kraftigere drivhusgasser end CO2, så den samlede miljøgevinst er 3-4 gange større end biometanens direkte fortrængning af det fossile brændsel (tabet af metan i et Ammongas anlæg er helt nede på 0,04 %, det laveste på markedet).

Opgraderet biogas kan også laves af affald fra mennesker, f.eks. af kildesorteret dagrenovation. Ved forbrænding af vådt affald som bananskræl og sovserester m.v. er gevinsten til at overse, hvorimod det er super-guf for et biogasanlæg. Og så er et biogasanlæg med opgradering desuden en langt billigere end et forbrændingsanlæg.

Økonomi

Med de nuværende tilskud er opgraderet biogas en mere langtidssikker indtjeningskilde end grise og mælk.

Hertil kommer den opnåede forsyningssikkerhed, samt den afledte beskæftigelse. Der er således tale om en samlet set stor samfundsgevinst.

Det kan her indskydes, at energimæssigt koster opgraderingen af gassen kun 13 øre/ m3 ren biometan med et Ammongas anlæg, ligesom brugen af fossil energi i et sådant anlæg kan holdes under 1 % af den i gassen værende energi. Dette gør et anlæg fra Ammongas yderst billigt i drift og kan sikre en høj og stabil indtægt i mange år frem.

Processen

Selve omdannelsen af organisk affald til biogas foretages af mikroorganismer i store tanke. I den efterfølgende renseproces i et Ammongas opgraderingsanlæg vaskes den rå gas direkte (dvs. uden for-rensning) med en vandig opløsning af en basisk væske, der opløser og derved fjerner de sure forureninger i gassen (CO2 og svovlbrinte m.v.). Herefter komprimeres, tørres og måles gassen, inden den afleveres i en af naturgasselskabernes rørledninger. Ved regenereringen af den brugte rensevæske bruges der varme til at separere CO2 fra væsken. Varmen kan imidlertid efterfølgende genbruges til at holde selve biogasreaktorerne varme eller som supplement til fjernvarme, hvilket giver en yderligere forbedring af driftsregnskabet.

Da elforbruget for AMMONGAS processen kun er på >0,1 kWh/ m3 biogas, bliver det samlede netto-energiforbrug således meget lavt. Samtidig er metan udslippet fra processen på under 0,04%, hvilket ikke blot sparer energi, men også giver et plus i klimaregnskabet. Endelig er et anlæg fra Ammongas meget stabilt med en høj oppetid, et minimalt servicebehov og en lang levetid af komponenterne, så du som kunde er sikret nem drift og optimal indtjening på både den lange og den korte bane.

Ammongas leverer

Ammongas leverer ikke selve biogasanlægget, men det anlæg, der efterfølgende sikrer effektiv og robust rensning. Da selve renseprocessen hos Ammongas foregår trykløst og uden behov for for-rensning, er behovet for service og vedligehold senere begrænset. Den trykløse drift muliggør også, at anlæggene kan gøres ganske store, uden at prisen vokser tilsvarende. Nærværende reference-liste går fra 300 til 3000 m3/h, men anlæggene kan sagtens bygges større, hvis behovet er der.

Uanset størrelsen tilbydes anlæggene leveret på præfabrikerede ramme. Herved opnås det, at alle dele er lette at komme til, og dermed en unik servicevenlighed. Vi leverer både til allerede eksisterende og nye anlæg.

Hvis dine behov afviger fra ovenstående, så ring og lad os se, om vi kan finde en løsning sammen.

Efter endt opstart er der en indkøringstid, hvor vi sikrer at anlægget kører som det skal. Vi tilbyder ydermere en serviceaftale, så optimal drift kan sikres på den lange bane.

Eksempler på vores kunder:

  • Kommuner og deres forsyningsselskaber
  • Producenter af biogasanlæg
  • Finansieringsselskaber
  • Enkelte landmænd
  • Grupper af landmænd

Teknisk brochure

Biogas opgradering referenceliste