Eksempler og referencer

Et udsnit af eksempler, hvor du kan se, hvad vi har lavet tidligere

Hashøj, Danmark, opgraderingsanlæg

Opgraderingsanlægget på Hashøj Biogas var det første i Danmark til at producere opgraderet biogas.
Læs mere
Det Forsk El-støttede demonstrationsanlæg blev bygget i et tæt samarbejde mellem biogasanlægget ved Erik Lundsgaard og Ammongas A/S og leverede den første opgraderede biogas i Danmark til det lokale varmeværk.

For Hashøj var anlægget dels tænkt som et pilotprojekt for deres eget ønske om at opgradere al deres gas til nettet, dels beregnet til at afhjælpe et lavpraktisk problem med at få presset hele deres gasproduktion gennem en tynd 3 km lang rørledning til et kraftvarmeværk (den producerede opgraderede gas blev således ikke sendt ud i naturgasnettet).

For Ammongas gjaldt det om at få afprøvet, om firmaets patenterede stripper–absorber-proces, anvendt til at skille benzindampe i ren benzin og ren luft, også kunne bruges til at skille biogas i ren metan og ren CO2.

Som forventet virkede anlægget fra dag 1 og er siden blevet brugt af Ammongas til at afprøve og optimere diverse absorptionsmedier og reguleringsmetoder m.v. Herunder blev den specielle evne til at kunne håndtere rå biogas uden for-rensning selv med flere tusind ppm H2S også udviklet.

Skive, Danmark, opgraderingsanlæg

Et stort gårdanlæg i Skive og et af de første i Danmark, der leverer direkte til naturgasnettet.
Læs mere
I 2014 – efter flere års undersøgelser og planlægning – stod Madsen Bioenergi I/S´ biogasanlæg med opgradering fra Ammongas endelig klar til brug. Bdr. Madsens vision var og er at bringe grøn energi til deres nærområde i tæt samarbejde med Skive Kommune. Anlægget er et stort gårdanlæg, som får sin plantemasse og gylle (kvæg og svin) fra deres egne og omkringliggende gårde.

Dette anlæg udmærker sig på flere måder:

Som varmekilde anvendes et halmfyr med et gasfyr som backup. Halmfyret kører fuldautomatisk, blot man en eller to gange i døgnet lægger nogle halmballer op på et bånd.

Udnyttelsen af overskudsvarmen fra opgraderingen fungerer som et skoleeksempel, idet overskudsvarmen bruges til opvarmning af den indkommende gylle. Og det 85 grader varme overskudsvand ledes til rør i biogasreaktorerne for slutopvarmning og finjustering af temperaturen i reaktorerne. Dette giver en total genudnyttelse af varme på 80 %, hvilket netop dækker reaktorernes varmebehov.

Da dette anlæg ligesom alle Ammongas´ andre anlæg arbejder trykløst, er der et minimalt strømforbrug. Anlægget har kørt siden 2014 med en konstant produktion på 20 % over det garanterede og med en oppetid på 99,9 % (2016). Dette skyldes blandt andet, at Bdr. Madsen er utroligt opmærksomme på deres anlæg, er meget strukturerede i deres drift, har installeret en ekstra kompressor og har en passende beholdning af reservedele samt en serviceaftale med Ammongas.

Vaasa, Finland, opgraderingsanlæg

Opgraderingsanlæg leveret i 2017 til en kommunal affaldscentral udenfor Vaasa i Finland, hvor de bruger gassen til lokal busdrift.
Læs mere
Opgraderingsanlæg bygget og leveret i 2017 til en kommunal affaldscentral udenfor Vaasa i Finland. Biogasanlægget producerer biogas ud fra slam og madaffald. I 2014 blev Ab Stormossen Oy og byen Vaasa enige om, at busserne i Vaasa skulle køre på biogas produceret af Stormossen. Stormossens anlæg er dimensioneret til 300Nm3/h biogas og kan levere op til 200Nm3/h biometan til aftager. Gassen fordeles på 12 busser og erstatter cirka 280.000 L diesel årligt.

Fordi Ammongas anlæg er trykløse i opgraderingen, bliver der ikke brugt unødvendig energi på at komprimere gassen. I tillæg er anlægget leveret med varmegenvinding installeret fra starten på alle vekslere, hvilket gør, at en stor del af varmeforbruget kan leveres tilbage til kunden og bruges som procesvarme i biogasanlægget. Totalt set betyder det, at anlægget har et lavt netto-energiforbrug i forhold til et traditionelt opgraderingsanlæg og derfor lavere driftsomkostninger.

Anlægget er placeret på kysten ud til Den Botniske Bugt og er derfor specielt vejrudsat. For at forlænge levetiden på anlægget har Ammongas tilpasset og optimeret alt udstyr til det barske miljø. Dette er gjort ved at levere det forberedt til frosttemperaturer på -40 C og med yderligere forstærkninger for at kunne modstå vindbelastningen. Temperaturen gav specielle udfordringer i forbindelse med montagen af anlægget, da disse temperaturer gør, at man kun kan opholde sig udenfor i kort tid. Udfordringen blev løst med en veltilrettelagt tidsplan med klart definerede opgaver, der kunne løses inden for den ”tilladte” udetid, og som tog højde for de skiftende vejrforhold.

Alt i alt er det anlæg, som er blevet leveret til Stormossen, både tilpasset behovet hos kunden samt de ydre faktorer sådan, at der er sikret maksimal mulighed for optimal drift over en lang levetid.

 

Stormossen biogas opgraderingsanlæg i Finland

Finland, ammoniakabsorption

Ammongas har bygget et NH3-sikkerhedssystem til et atomkraftværk i Finland.
Læs mere
Ammongas har bygget et NH3-sikkerhedssystem til et atomkraftværk i Finland.

På et atomkraftværk stilles der meget strenge krav til sikkerheden. Der er intet, der må være galt med de ekstra sikkerhedssystemer i tilfælde af fejl på hovedsystemerne. Derfor var der pres på, da Ammongas blev bedt om at levere et absorptionsanlæg til ammoniak for det tilfælde, at der skulle komme en lækage i det centrale ammoniakkølingssystem. Opgaven blev samtidig gjort yderligere kompliceret af det faktum, at anlægget skulle bygges på meget mindre plads, end der normalt bliver afsat, og i en allerede eksisterende bygning.

Ammongas designede anlægget i mindre dele, så det kunne komme igennem de eksisterende bygninger; frem til den trange plads hvor det skulle opstilles, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Ydermere er anlægget lavet af polypropylen for at kunne modstå korrosion samt opnå høj levetid og lav vægt.

Anlægget blev designet og produceret i Danmark i 2013. I 2014 blev det fragtet til Finland og bygget ind i det eksisterende anlæg.

Stavanger, Norge, opgraderingsanlæg

Opgraderingsanlæg bygget og leveret i 2016 til kommunalt spildevandsanlæg udenfor Stavanger, Norge.
Læs mere
Opgraderingsanlæg bygget og leveret i 2016 til kommunalt spildevandsanlæg udenfor Stavanger, Norge. Spildevandsanlægget ønsker at anvende madaffald fra regionen og biomasse fra landmænd i området i tillæg til slam; man valgte at købe et relativt stort anlæg for at fremtidssikre driften. Samtidig tilgodeser opgraderingsanlægget Norges klimamål om at være CO2-neutralt i 2050.  IVAR anlægget er dimensioneret til 1.500Nm3/h biogas og kan levere op til 1.000Nm3/h biometan til det lokale naturgasnet.

I Norge bruges opgraderet biogas typisk til transport via CNG, hvor man skal trykke gassen op til 200 bar, da man ikke har et nationalt gasnet, som det kendes fra Danmark. Nord-Jæren er et af få områder i Norge, hvor der findes et lokalt 4-bar-gasnet, og IVAR anlægget er derfor lidt atypisk i forhold til andre norske opgraderingsanlæg. Fordi Ammongas anlæg er trykløse i opgraderingen, bliver der ikke brugt unødvendig energi på at komprimere gassen. I tillæg hertil er anlægget leveret med skræddersyet varmegenvinding, hvilket gør, at en stor del af varmeforbruget kan leveres tilbage til kunden og bruges som procesvarme i biogasanlægget. Totalt set betyder det, at anlægget har et lavt netto-energiforbrug i forhold til et traditionelt opgraderingsanlæg.

Anlægget ligger lige ud til Nordsøkysten og er derfor specielt vejrudsat. For at forlænge levetiden på anlægget har Ammongas tilpasset og optimeret alt udstyr til det barske miljø ved at levere det i samme korrosionsklasse, som man normalt anvender på skibe. Samtidig er det samme udstyr blevet yderligere forstærket for at kunne tåle vindbelastningen.

Alt i alt er det anlæg, som er blevet leveret til IVAR, både tilpasset behovet hos spildevandsanlægget samt de ydre faktorer; således er der sikret maksimal mulighed for optimal drift over en lang levetid.

 

Fredrikstad, Norge, lugtfjernelse

Formindskelse af lugtgener fra affaldshåndtering og vandrensning ved hjælp af en skrubber
Læs mere
For at undgå lugtgener hos naboer har et vandrensnings- og affaldshåndteringsselskab i Norge fået installeret et Ammongas skrubberanlæg til lugtrensning. Skrubberanlægget er placeret indenfor som tre skrubbere i serie, som luften fra ventilationssystemet i anlægget løber igennem, før den bliver ført udenfor.

Herved bliver de potentielle lugtgener ved affaldshåndtering og vandrensning renset fra i et Ammongas skrubberanlæg.

Frederikssund, Danmark, ammoniak

katalysatorfabrik med brug for separering af kaliumnitrat fra ammoniumnitrat
Læs mere
Stripper-absorberanlægget står indendørs hos Haldor Topsøe i Frederikssund. To stripper-kolonner fjerner ammoniakken fra Haldor Topsøes procesvand, hvorefter denne ammoniak (nu i gasform) absorberes i den efterfølgende absorber-kolonne.

Anlægget formår at desorbere og absorbere 1 ton ammoniak i timen fra procesvandet.

Processen i Frederikssund udgør en del af en ny katalysatorfabrik og har grundlæggende to formål: dels at adskille kaliumnitrat fra ammoniumnitrat, dels at rense en varm strøm af procesluft indeholdende ammoniak. Det færdige produkt styres til en bestemt koncentration indenfor snævre rammer ved hjælp af avanceret densitetsmålings-automatik.

Sit store omfang til trods er anlægget meget miljøvenligt og emitterer kun få gram ammoniak i timen.

Holsted, Danmark, aktivt kulfilter

Aktivt kulfilter til for-rensning af biogas for at opnå korrekt gaskvalitet
Læs mere
Ved brug af andre gasopgraderingsmetoder end et Ammongas anlæg er det nødvendigt med en for-rensning af biogassen inden opgraderingsfasen. Det var situationen i Holsted, hvor et anlæg fra en anden leverandør ikke kunne opnå korrekt gaskvalitet uden for-rensning. Her leverede Ammongas et aktivt kulfilter til at fjerne H2S og VOC’er fra gassen. Systemet består af et aktivt kul-filter, som renser 500 m3/h biogas for H2S og VOC’er og hermed hjælper med til, at den rene metan kan komme ud i nettet.
Hvis du er interesseret i at høre om andre anlæg eller har spørgsmål til disse, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.